Bybiz - Bệ phóng cho những giá trị cốt lõi

Tư Vấn Khách Hàng

Q1. Các trường hp nào phi tiến hành thm định giá?

Theo Lut giá, Điu 31 qui đnh các tài sn phi thm đnh giá bao gm

1. Tài sn ca t chc, cá nhân có nhu cu thm đnh giá.

2. Tài sn mà Nhà nước phi thm đnh giá theo quy đnh ca pháp lut v qun lý, s dng tài sn nhà nước và quy đnh khác ca pháp lut có liên quan

Thông thường, trong các trường hp như mua bán đt đai, nhà ca, thế chp nhà đt vay tín dng ngân hàng, mua bán doanh nghip, công ty, sáp nhp doanh nghip, các t chc cá nhân thường phát sinh nhu cu thm đnh giá theo khon 1 điu 31 Lut Giá.

Tài sn mà Nhà nước phi thm đnh giá theo qui đnh ca pháp lut được qui đnh c th hơn ti điu 44 và điu 23 Ngh đnh 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2013.

Điu 44. Phm vi hot đng thm đnh giá ca Nhà nước

Hot đng thm đnh giá ca Nhà nước do cơ quan nhà nước có thm quyn thc hin trong các trường hp sau:

1. Mua, bán, thanh lý, cho thuê tài sn nhà nước hoc đi thuê tài sn phc v hot đng ca cơ quan nhà nước theo quy đnh ca pháp lut v qun lý, s dng tài sn nhà nước;

2. Không thuê được doanh nghip thm đnh giá;

3. Mua, bán tài sn thuc bí mt nhà nước;

4. Mua, bán tài sn nhà nước có giá tr ln mà sau khi đã thuê doanh nghip thm đnh giá, cơ quan hoc người có thm quyn phê duyt thy cn thiết phi có ý kiến thm đnh ca cơ quan nhà nước có thm quyn."

Theo Điu 23 Ngh đnh 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2013 ca Chính ph quy đnh chi tiết thi hành mt s điu ca Lut giá v thm đnh giá quy đnh các tài sn nhà nước phi thm đnh giá, vai trò ca thm đnh giá đc lp và thm đnh giá nhà nước trong phê duyt giá tài sn như sau

“1. Cơ quan nhà nước có thm quyn thc hin thm đnh giá tài sn theo yêu cu hoc đ ngh (sau đây gi chung là yêu cu) bng văn bn ca cơ quan nhà nước có thm quyn hoc cơ quan, t chc, đơn v được giao mua, bán, thanh lý, cho thuê, đi thuê tài sn nhà nước trong các trường hp quy đnh ti Khon 2 Điu 31 và Điu 44 ca Lut giá, c th như sau:

a) Mua, bán, thanh lý, cho thuê tài sn nhà nước hoc đi thuê tài sn phc v hot đng ca cơ quan nhà nước theo quy đnh ca pháp lut v qun lý, s dng tài sn nhà nước;

b) Không thuê được doanh nghip thm đnh giá đi vi tài sn nhà nước trong trường hp cơ quan, t chc, đơn v được giao mua, bán, thanh lý, cho thuê, đi thuê tài sn nhà nước đã đăng công khai thông tin sau 15 (mười lăm) ngày mi cung cp dch v thm đnh giá nhưng không có doanh nghip thm đnh giá tham gia, tr trường hp đu thu thc hin theo quy đnh ca pháp lut v đu thu;

c) Mua, bán tài sn thuc bí mt nhà nước theo quy đnh ca pháp lut v danh mc bí mt nhà nước;

d) Mua, bán tài sn nhà nước có giá tr ln mà sau khi đã thuê doanh nghip thm đnh giá, cơ quan hoc người có thm quyn phê duyt thy cn thiết phi có ý kiến thm đnh ca cơ quan qun lý nhà nước có thm quyn theo phân cp thm đnh giá tài sn nhà nước quy đnh ti Đim n Khon 2, Đim b Khon 3 và Đim b Khon 4 Điu 5 Ngh đnh này.

 

Q2. Thm đnh mua sm tài sn phi thc hin trong trường hp nào?

Thm đnh mua sm tài sn là vic cn thiết nhưng không phi bt kỳ lúc nào cũng thc hin vic thm đnh mua sm tài sn.

Theo Điu 23 Ngh đnh 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2013 ca Chính ph quy đnh chi tiết thi hành mt s điu ca Lut giá v thm đnh giá quy đnh các tài sn nhà nước phi thm đnh giá, vai trò ca thm đnh giá đc lp và thm đnh giá nhà nước trong phê duyt giá tài sn như sau

“1. Cơ quan nhà nước có thm quyn thc hin thm đnh giá tài sn theo yêu cu hoc đ ngh (sau đây gi chung là yêu cu) bng văn bn ca cơ quan nhà nước có thm quyn hoc cơ quan, t chc, đơn v được giao mua, bán, thanh lý, cho thuê, đi thuê tài sn nhà nước trong các trường hp quy đnh ti Khon 2 Điu 31 và Điu 44 ca Lut giá, c th như sau:

a) Mua, bán, thanh lý, cho thuê tài sn nhà nước hoc đi thuê tài sn phc v hot đng ca cơ quan nhà nước theo quy đnh ca pháp lut v qun lý, s dng tài sn nhà nước;

b) Không thuê được doanh nghip thm đnh giá đi vi tài sn nhà nước trong trường hp cơ quan, t chc, đơn v được giao mua, bán, thanh lý, cho thuê, đi thuê tài sn nhà nước đã đăng công khai thông tin sau 15 (mười lăm) ngày mi cung cp dch v thm đnh giá nhưng không có doanh nghip thm đnh giá tham gia, tr trường hp đu thu thc hin theo quy đnh ca pháp lut v đu thu;

c) Mua, bán tài sn thuc bí mt nhà nước theo quy đnh ca pháp lut v danh mc bí mt nhà nước;

d) Mua, bán tài sn nhà nước có giá tr ln mà sau khi đã thuê doanh nghip thm đnh giá, cơ quan hoc người có thm quyn phê duyt thy cn thiết phi có ý kiến thm đnh ca cơ quan qun lý nhà nước có thm quyn theo phân cp thm đnh giá tài sn nhà nước quy đnh ti Đim n Khon 2, Đim b Khon 3 và Đim b Khon 4 Điu 5 Ngh đnh này.

Đi vi ni dung mua sm tài sn nhà nước: (i) Ti khon 3 Điu 14 ca Lut Qun lý, s dng tài sn nhà nước quy đnh: “Vic mua sm tài sn nhà nước được thc hin công khai, theo trình t, th tc do pháp lut v đu thu và pháp lut có liên quan quy đnh.; (ii) Ti đim b khon 3 Điu 6 ca Ngh đnh 52 quy đnh v mua sm tài sn nhà nước theo phương thc tp trung: “Thc hin vic mua sm tài sn theo quy đnh ca pháp lut v đu thu mua sm tài sn, hàng hóa t ngân sách nhà nước.; (iii) Ti khon 5 Điu 6 ca Ngh đnh 52 quy đnh: “Đi vi các tài sn mua sm theo phương thc quy đnh ti đim b khon 1 Điu này, th trưởng cơ quan được giao qun lý, s dng tài sn thc hin mua sm theo chế đ quy đnh..

Văn bn có liên quan đến vic thm đnh mua sm tài sn:

– Luật giá số 11/2012/QH13

– Ngh đnh số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá

- Lut Qun lý, s dng tài sn nhà nước s 09/2008/QH12, Ngh đnh s 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 ca Chính ph quy đnh chi tiết và hướng dn thi hành mt s điu ca Lut Qun lý, s dng tài sn Nhà nước và Thông tư s 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 ca B Tài chính quy đnh thc hin mt s ni dung ca Ngh đnh 52/2009/NĐ-CP, Thông tư s 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 v vic sa đi, b sung Thông tư s 245/2009/TT-BTC; trong đó quy đnh rõ các trường hp phi thm đnh giá khi mua, bán, thanh lý, cho thuê tài sn nhà nước hoc đi thuê tài sn phc v hot đng ca cơ quan nhà nước và các trường hp khác.

 

Q3. Th tc mua bán công ty TNHH có hai thành viên tr lên?

Vic mua bán doanh nghip trong trường hp này được thc hin thông qua vic chuyn nhượng góp vn ti công ty vi th tc được trình bày như sau:

Phi chào bán phn vn đó cho các thành viên còn li theo t l tương ng vi phn vn góp ca h trong công ty vi cùng điu kin;

Ch được chuyn nhượng cho người không phi là thành viên nếu các thành viên còn li ca công ty không mua hoc không mua hết trong thi hn ba mươi ngày, k t ngày chào bán.

Đ thc hin các th tc cho vic chuyn nhượng toàn b phn vn góp thì bên chuyn nhượng phn vn góp (tc bên bán phn vn) và bên nhn chuyn nhượng phn vn góp (tc bên mua li phn vn góp) phi thc hin lp hp đng chuyn nhượng theo quy đnh ca pháp lut vi các điu khon liên quan. Đng thi vi quá trình đó công ty phi thc hin các th tc liên quan đến vic thông báo thay đi thành viên góp vn vi phòng đăng ký kinh doanh thuc S kế hoch và đu tư thành ph trong thi hn 10 ngày làm vic.

H sơ đăng ký kinh doanh bao gm:

1. Thông báo thay đi (theo mu)

2. Quyết đnh ca Hi đng thành viên cho vic thay đi

3. Biên bn hp Hi đng thành viên cho vic thay đi

4. Danh sáng thành viên mi kèm theo bn sao có chng thc CMND hoc h chiếu ca thành viên mi (thành viên nhn chuyn nhượng)

5. Hp đng chuyn nhượng phn vn góp

6. 01 Bn sao hoc bn gc Đăng ký kinh doanh

7. Bn sao CMND hoc h chiếu ca người đi din theo pháp lut (Nếu thay đi người đi din theo pháp lut hoc nếu người đi din theo pháp lut mi không đng thi là người nhn chuyn nhượng phn vn góp)

Lưu ý: Nếu doanh nghip đã đăng ký thương hiu, đăng ký logo, hay đăng ký nhãn hiu cho các sn phm công ty mình thì cũng co th chuyn nhượng li  vi giá thành hp dn. Đó cũng là li thế khi bn mun chuyn nhượng công ty

Sau khi quá trình chuyn nhượng hoàn thành thì Bên nhn chuyn nhượng kế tha toàn b quyn và nghĩa v cũng như các li ích có liên quan ca bên chuyn nhượng

 

Q4. Th tc mua bán công ty c phn?

Vic mua bán doanh nghip trong trường hp này được thc hin thông qua chuyn nhượng c phn và th tc bao gm:

Các bên liên quan ký kết và thc hin hp đng chuyn nhượng c phn.

Tiến hành lp biên bn xác nhn v vic đã hoàn thành th tc chuyn nhượng c phn.

T chc cuc hp Đi Hi đng c đông đ thông qua vic chuyn nhượng c phn.

Tiến hành chnh sa, b sung thông tin trong S đăng ký c đông ca công ty.

Tiến hành đăng ký thay đi c đông theo quy đnh. Sau khi tiếp nhn h sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh s xem xét h sơ, nếu có thiếu sót thì s phn hi li doanh nghip trong khong 3 ngày làm vic. Khi nhn thông báo và h sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giy biên nhn, kim tra tính hp l ca h sơ cũng như thay đi thông tin v c đông sáng lp ca công ty lưu tr trong Cơ s d liu quc gia v đăng ký doanh nghip. Trường hp doanh nghip có nhu cu, Phòng Đăng ký kinh doanh cp Giy xác nhn v vic thay đi ni dung đăng ký doanh nghip cho doanh nghip.

Lưu ý:

Các c đông có quyn t do chuyn nhượng c phn ngoi tr các trường hp sau:

– B hn chế bi điu l ca công ty, s hn chế này cn phi được nêu rõ trên c phiếu tương ng vi c phn;

– C phn ưu đãi biu quyết: c đông s hu c phn ưu biu quyết không được phép chuyn nhượng c phn loi này;

– C phn ph thông thuc c đông sáng lp còn trong thi hn 3 năm t lúc công ty được cp giy chng nhn đăng ký kinh doanh, trong thi gian này, nếu c đông sáng lp mun chuyn nhượng c phn ca mình cho người khác, không phi đng c đông sáng lp thì phi được s chp thun ca Đi hi đng c đông.

Người nhn c phn tr thành c đông công ty ch t thi đim các thông tin ca h được ghi đy đ vào s đăng ký c đông.

 

Q5. Công ty tư nhân có th mua bán, chuyn nhượng, cho thuê được hay không?

Doanh nghip tư nhân là doanh nghip do mt cá nhân làm ch và t chu trách nhim bng toàn b tài sn ca mình v mi hot đng ca doanh nghip. Lut Doanh nghip 2014 quy đnh v quyn cho thuê và bán doanh nghip tư nhân như sau

Cho thuê và cho bán doanh nghip tư nhân đu là quyn ca ch doanh nghiêp tư nhân theo quy đnh pháp lut

V quyn cho thuê doanh nghip tư nhân

- Th tc thc hin:

Bên thuê và bên cho thuê phi kỳ hp đng cho thuê doanh nghip tư nhân có công chng, đng thi làm mt văn bn thông báo đ gi đến cơ quan có thm quyn. Ni dung ca hp đng cho thuê doanh nghip tư nhân là quyn và trách nhim ca bên cho thuê và người thuê.

Đ có th tiến hành cho thuê doanh nghip, ch s hu doanh nghip tư nhân phi tiến hành báo cáo bng văn bn và bn sao hp đng cho thuê có công chng đến cơ quan Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Thi hn np là 3 ngày k t ngày hp đng thuê doanh nghip

- Trách nhim pháp lý ca ch s hu doanh nghip tư nhân: Mc dù đã cho thuê doanh nghip ca mình cho người khác, ch doanh nghip tư nhân vn phi chu trách nhim trước pháp lut vi tư cách là ch s hu doanh nghip. Quyn và trách nhim ca bên cho thuê và bên thuê đi vi hot đng kinh doanh ca doanh nghip tư nhân được quy đnh c th ti hp đng cho thuê

V Quyn bán doanh nghip

- Th tc bán doanh nghip tư nhân: Ch doanh nghip tư nhân phi thông báo choc ơ quan đăng ký kinh doanh biết v vic bán doanh nghip. Bên mua doanh nghip tư nhân phi làm th tc đăng ký thay đi ch doanh nghip tư nhân theo quy đnh ca pháp lut, c th theo quy đnh ca Điu 47 Ngh đnh 78/2015/NĐ-CP Quy đnh v Đăng ký doanh nghip được thc hin như sau: Bên mua li doanh nghip phi np h sơ đăng ký thay đi ch doanh nghip tư nhân gm:

+ Thông báo thay đi ni dung đăng ký doanh nghip tư nhân, có ch ký người bán, người mua.

Mu Thông báo v vic thay đi ch doanh nghip tư nhân này được Ban hành kèm theo Thông tư s 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 ca B Kế hoch và Đu tư hướng dn v đăng ký doanh nghip.

+ Bn sao hp l mt trong các giy t chng thc cá nhân người mua

+ Hp đng mua bán doanh nghiêp tư nhân hoc các giy t chng minh hoàn tt vic chuyn nhượng doanh nghip tư nhân

Sau  khi nhn được h sơ hp l trên, phòng Đăng ký kinh doanh s trao giy biên nhn, kim tra tính hp l ca h sơ và cp Giy chng nhn đăng ký doanh nghip.

Lưu ý:

Đi vi ch doanh nghip tư nhân: Sau khi đã bán doanh nghip, ch doanh nghiêp tư nhân vn phi chu trách nhim v các khon n và nghĩa v tài sn khác ca doanh nghip phát sinh trong thi gian trước ngày chuyn giao doanh nghip, tr trường hp người mua, người bán và ch n ca doanh nghip có tha thun khác. Đng thi, phi thc hin các quy đnh ca pháp lut v lao đng.

Bên mua ngoài nghĩa v thc hin đăng ký thay đi ch doanh nghip tư nhân, có th thc hin nghĩa v tài sn, các khon n nếu có s tha thun vi người bán và ch n. Đng thi người mua doanh nghip tư nhân cũng phi thc hin các nghĩa v theo quy đnh ca pháp lut lao đng.

 

Q6> Các trường hp phi tiến hành đăng ký và thông báo website Thương mi đin tử

Những đi tượng nào phi tiến hành đăng ký website?

Các thương nhân, t chc phi tiến hành đăng ký nếu thương nhân, t chc đó tiến hành:

1) Thiết lp website cung cp dch v thương mi đin t:

Website cung cp dch v thương mi đin t được thiết lp nhm cung cp môi trường cho các thương nhân, t chc, cá nhân khác tiến hành hot đng thương mi, bao gm các loi hình dch v sau:  

1. Dch v sàn giao dch thương mi đin t.

2. Dch v khuyến mi trc tuyến.

3. Dch v đu giá trc tuyến.

2) Đăng ký hot đng đánh giá tín nhim website TMĐT.

Nhng đi tượng nào phi tiến hành thông báo website?

- Tt c các thương nhân, t chc, cá nhân phi tiến hành thông báo vi B Công Thương v các website TMĐT bán hàng do chính thương nhân, t chc, cá nhân thiết lp đ phc v hot đng xúc tiến thương mi, bán hàng hóa hoc cung ng dch v ca mình.

Thủ tục đăng ký và thông báo website thương  mại điện tử được hướng dẫn cụ thể tại trang web: www.online.gov.vn

 

Case 1: Bán nhà xưởng và chuyển nhượng quyền thuê đất. 

Công ty TNHH cơ khí Nht Minh được UBND tnh cho thuê đt vi thi hn 50 năm đã xây dng nhà xưởng trên din tích đt này và được cp giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà xưởng. Hin nay, do biến đng kinh tế nên vic sn xut kinh doanh gp khó khăn, công ty phi cơ cu li, nên cn bán nhà xưởng và chuyn nhượng li quyn thuê đt này cho doanh nghip khác.

Qua Cng TTĐT Chính ph, ông Nguyn Xuân Bính (Hà Nam) hi th tc chuyn nhượng li quyn thuê đt trong trường hp này.

V vn đ trên, Lut sư  Lê Văn Đài, Văn phòng Lut sư  Khánh Hưng - Đoàn Lut sư Hà Ni tr li như sau:

Ti Đim c, Khon 1, Điu 111, Lut Đt đai năm 2003 quy đnh: T chc kinh tế s dng đt thuê ca Nhà nước có quyn bán tài sn, góp vn bng tài sn thuc s hu ca mình gn lin vi đt thuê, người mua tài sn được Nhà nước tiếp tc cho thuê đt theo mc đích đã được xác đnh.

Trường hp Công ty TNHH cơ khí Nht Minh đã được UBND tnh cho thuê đt, đã xây dng nhà xưởng trên đt thuê ca Nhà nước và đã được cp chng nhn quyn s hu thì có quyn bán nhà xưởng này cho doanh nghip khác. Doanh nghip mua nhà xưởng s được Nhà nước tiếp tc cho thuê đt theo mc đích s dng đt được xác đnh trong quyết đnh cho thuê đt, hp đng thuê đt ca Công ty TNHH cơ khí Nht Minh.

Trước khi thc hin vic bán nhà xưởng là tài sn gn lin vi đt thuê, Công ty TNHH cơ khí Nht Minh cn phi hp và được s đng ý ca Hi đng thành viên công ty bng văn bn, sau đó ra công văn xin ý kiến chp thun ca UBND tnh v vic bán tài sn gn lin vi đt thuê. Sau khi nhn được văn bn ca UBND tnh chp thun vic mua, bán, hai bên doanh nghip mua và bán phi xác lp, ký kết hp đng mua bán tài sn gn lin vi đt thuê ca Nhà nước ti t chc công chng  đa phương nơi có nhà xưởng trên đt, làm cơ s cho vic sang tên ch s hu tài sn, công trình xây dng trên đt và thc hin th tc tiếp tc thuê đt cho doanh nghip đã mua tài sn.

Tiếp đó, doanh nghip mua và doanh nghip bán tài sn, công trình trên đt thuê liên h vi S Tài nguyên và Môi trường đ tiến hành th tc cp li giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu tài sn khác gn lin vi đt cho bên doanh nghip mua tài sn, công trình xây dng trên đt thuê được tiếp tc thuê đt, tr tin hàng năm đ sn xut kinh doanh trên din tích đt thuê đó.

H sơ gm có:

- Đơn đ ngh đăng ký biến đng ;

- Văn bn chp thun vic mua, bán tài sn gn lin vi đt thuê ca UBND tnh;

- H sơ k thut đa chính, trích đo din tích tha đt đi vi trường hp chuyn nhượng tài sn gn lin vi mt phn din tích đt thuê do Văn phòng đăng ký quyn s dng đt thuc S Tài nguyên Môi trường thc hin hoc ch đnh thc hin;

- Hp đng mua bán tài sn gn lin vi đt thuê đã được công chng;

- Giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s  hu tài sn gn lin vi đt ca doanh nghip bán;

- Quyết đnh cho thuê đt, hp đng thuê đt; Chng t đã np tin thuê đt tính đến thi đim np h sơ đăng ký biến đng;

- Giy chng nhn đăng ký doanh nghip hoc giy chng nhn đu tư ca doanh nghip mua tài sn.

 

Case 2: Kinh doanh thương mại điện tử mua bán nhỏ có phải đăng ký?

(Nguồn:Báomới) Hiện tại tôi dự định mở ca hàng bán đ ăn nhanh, d kiến ban đu thuê mt mt bng ngoài Hà Ni và t làm bánh sau đó bán trên mng không treo bin m tim sau đó ship bánh đến nhưng người đt. Vy ban đu có cn phi đăng ký kinh doanh và đóng thuế không. Và v sau nếu tôi m tim treo bin va bán ti nơi thuê mt bng và va ship hàng qua mng thì có cn đăng ký kinh doanh và đóng thuế không, th tc như thế nào?

Lut sư tr li:

1.D kiến ban đu thuê mt mt bng ngoài hà ni và t làm bánh sau đó bán trên mng không treo bin m tim sau đó ship bánh đến nhng người đt. Thì ban đu có cn phi đăng ký kinh doanh và thuế không?

Theo Thông tư s 47/2014 quy đnh v qun lý website thương mi đin t, các mng xã hi có mt trong các hình thc hot đng sau s phi tiến hành th tc đăng ký vi B Công Thương dưới hình thc sàn giao dch thương mi đin t.

C th, website cho phép người tham gia được m các gian hàng trên đó đ trưng bày, gii thiu hàng hóa hoc dch v; website cho phép người tham gia được lp các website nhánh đ trưng bày, gii thiu hàng hóa hoc dch v; website có chuyên mc mua bán, cho phép người tham gia đăng tin mua bán hàng hóa và dch v.

V mt bn cht và phương thc t chc, hot đng kinh doanh trên các mng xã hi cũng ging vi hot đng kinh doanh trên sàn giao dch thương mi đin t. Tuy nhiên, người bán hàng trên đó không phi đăng ký vi B Công Thương mà doanh nghip vn hành mng xã hi, website này mi phi tiến hành đăng ký.

Như vy, theo quy đnh trên thì cá nhân bn không phi đăng ký kinh doanh bán hàng online. Mà vic đăng ký là do website có chuyên mc mua bán, cho phép bn tham gia đăng tin mua bán hàng hóa và dch v thc hin.

2. V sau nếu em m tim treo bin va bán ti nơi thuê mt bng và va ship hàng qua mng thì có cn đăng ký kinh doanh và thuế không?

Theo quy đnh ti khon 5 điu 2 lut an toàn thc phm 2010 có quy đnh :

"5. Cơ s kinh doanh dch v ăn ung là cơ s chế biến thc ăn bao gm ca hàng, quy hàng kinh doanh thc ăn ngay, thc phm chín, nhà hàng ăn ung, cơ s chế biến sut ăn sn, căng-tin và bếp ăn tp th".

 

Như vy quán cơm ca ch s được xếp vào loi hình kinh doanh là cơ s kinh doanh dch v ăn ung. Đây là ngành ngh kinh doanh có điu kin theo quy đnh ti điu 34 lut an toàn thc phm thì s phi có giy chng nhn cơ s đ điu kin an toàn thc phm do cơ quan nhà nước có thm quyn cp.

Do đó theo quy đnh ti điu 66 ngh đnh 78/2015/NĐ-CP có quy đnh :

Điu 66. H kinh doanh:

H gia đình sn xut nông, lâm, ngư nghip, làm mui và nhng người bán hàng rong, quà vt, buôn chuyến, kinh doanh lưu đng, làm dch v có thu nhp thp không phi đăng ký, tr trường hp kinh doanh các ngành, ngh có điu kin, y ban nhân dân tnh, thành ph trc thuc Trung ương quy đnh mc thu nhp thp áp dng trên phm vi đa phương".

Do kinh doanh dch v ăn ung là ngành ngh kinh doanh có điu kin nên bt buc phi đăng ký kinh doanh theo quy đnh ca pháp lut .

3. Th tc đăng ký kinh doanh như thế nào?

Th tc, h sơ đăng ký kinh doanh theo mô hình h kinh doanh cá th được quy đnh ti điu 71 ngh đnh 78/2015/NĐ-CP

"Điu 71. H sơ, trình t, th tc đăng ký h kinh doanh

1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoc người đi din h gia đình gi Giy đ ngh đăng ký h kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cp huyn nơi đt đa đim kinh doanh. Ni dung Giy đ ngh đăng ký h kinh doanh gm:

a) Tên h kinh doanh, đa ch đa đim kinh doanh; s đin thoi, s fax, thư đin t (nếu có);

b) Ngành, ngh kinh doanh;

c) S vn kinh doanh;

d) S lao đng;

đ) H, tên, ch ký, đa ch nơi cư trú, s và ngày cp Th căn cước công dân hoc Chng minh nhân dân hoc H chiếu còn hiu lc ca các cá nhân thành lp h kinh doanh đi vi h kinh doanh do nhóm cá nhân thành lp, ca cá nhân đi vi h kinh doanh do cá nhân thành lp hoc đi din h gia đình đi vi trường hp h kinh doanh do h gia đình thành lp.

Kèm theo Giy đ ngh đăng ký h kinh doanh phi có bn sao hp l Th căn cước công dân hoc Chng minh nhân dân hoc H chiếu còn hiu lc ca các cá nhân tham gia h kinh doanh hoc người đi din h gia đình và bn sao hp l biên bn hp nhóm cá nhân v vic thành lp h kinh doanh đi vi trường hp h kinh doanh do mt nhóm cá nhân thành lp.

 

2. Khi tiếp nhn h sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cp huyn trao Giy biên nhn và cp Giy chng nhn đăng ký h kinh doanh cho h kinh doanh trong thi hn 03 ngày làm vic, k t ngày nhn h sơ, nếu có đ các điu kin sau đây:

a) Ngành, ngh kinh doanh không thuc danh mc ngành, ngh cm kinh doanh;

b) Tên h kinh doanh d đnh đăng ký phù hp quy đnh ti Điu 73 Ngh đnh này;

c) Np đ l phí đăng ký theo quy đnh.

Trường hp h sơ không hp l, trong thi hn 03 ngày làm vic, k t ngày nhn h sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cp huyn phi thông báo rõ ni dung cn sa đi, b sung bng văn bn cho người thành lp h kinh doanh.

3. Nếu sau 03 ngày làm vic, k t ngày np h sơ đăng ký h kinh doanh mà không nhn được Giy chng nhn đăng ký h kinh doanh hoc không nhn được thông báo yêu cu sa đi, b sung h sơ đăng ký h kinh doanh thi người đăng ký h kinh doanh có quyn khiếu ni theo quy đnh ca pháp lut v khiếu ni, t cáo.

4. Đnh kỳ vào tun làm vic đu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cp huyn gi danh sách h kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan qun lý chuyên ngành cp tnh".

Mu giy đ ngh đăng ký h kinh doanh bn có th tham kho trong ph lc III - 1 ca thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dn v đăng ký doanh nghip cùng vi các giy t tùy thân ca ch h kinh doanh và các thành viên góp vn đ thành lp h kinh doanh cũng như biên bn tha thun ca các thành viên c mt người đng ra làm đi din ch h kinh doanh.

Sau khi h sơ hoàn thin bn s np h sơ lên cơ quan đăng ký kinh doanh thuc phòng tài chính - kế hoch thuc UBND cp huyn nơi h kinh doanh d đnh đt đa đim kinh doanh.

Nhng điu cn lưu ý: nếu như h kinh doanh ca bn s dng trên 10 lao đng bn phi chuyn đi sang hình thc doanh nghip.

 

Case 3: Người nước ngoài mua lại công ty Việt Nam 

(Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM): Xin chào, bạn tôi người Hàn Quốc, muốn mua lại công ty chuyên Quảng cáo nhiếp nh ca Vit Nam. Sau khi mua s thay đi ngành ngh, ch hot đng v Nhiếp nh (c th như trong file đính kèm).Xin hi người nước ngoài này có th đng tên ch s hu công ty được hay không? Tôi chưa nắm được thủ tục, Mong sở Kế Hoạch Đầu Tư hướng dẫn giúp tôi. Xin cm ơn.

Trả lời:  Trường hp doanh nghip mun góp vn mua c phn cho nhà đu tư nước ngoài thì bước 1 phi làm th tc góp vn mua c phn ti Phòng Đăng ký Đu tư trước, sau đó mi bước 2 làm th tc thay đi ti Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 1: V th tc góp vn mua c phn, doanh nghip tham kho ti đa ch www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/ Đăng ký đu tư/Các th tc hành chính ca phòng Đu tư/Th tc góp vn, mua c phn vào t chc kinh tế ca nhà đu tư nước ngoài.

Bước 2: V th tc thc hin ti Phòng Đăng ký kinh doanh: Doanh nghip tham kho th tc thay đi ti đa ch sau: www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/ Đăng ký doanh nghip/ Đăng ký thay đi ni dung Giy chng nhn đăng ký doanh nghip và thông báo thay đi ni dung đăng ký doanh nghip.Doanh nghip có th s dng chương trình Phc v đăng ký doanh nghip ti nhà đ đăng ký thay đi ti đa ch website: www.dpi.hochiminhcity.gov.vnSau khi hoàn tt h sơ, đ ngh doanh nghip np h sơ trc tiếp ti Phòng Đăng ký kinh doanh – S Kế hoch và Đu tư.

 

Đăng nhập

Đăng nhập

» Quên mật khẩu

» Đăng ký thành viên mới

Tìm kiếm

Tìm kiếm