Bybiz - Bệ phóng cho những giá trị cốt lõi

Thông Tin Hỗ Trợ

A. Các tài liệu liên quan để tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp:

1.    Bảng cân đối kế toán 3 năm (đối với DN sản xuất) và 5 năm (đối với DN dịch vụ) liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp và tại thời điểm tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp (đã quyết toán thuế nếu có).

 2.  Bảng kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm (đối với DN sản xuất) và 5 năm (đối  với DN dịch vụ) liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp và tại thời điểm tiến xác định giá trị doanh nghiệp (đã quyết toán thuế nếu có).

3.   Bảng lưu chuyển tiền tệ.

4.    Bảng cân đối tài khoản tại thời điểm tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp.

5.   Các bảng kê chi tiết các tài khoản:

-  Tiền mặt: bảng kiểm kê quỹ tiền mặt.

- Tiền gửi ngân hàng: Bảng kê tiền gửi Ngân hàng + bảng đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng.

- Các khoản đầu tư ngắn và dài hạn.

- Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn.

- Chi phí trả trước dài hạn.

- Các khoản phải thu.

 - Các khoản phải trả.

 - Hàng tồn kho.

 - Công cụ dụng cụ.

- Các khoản vay ngắn và dài hạn (bảng đối số số dư tiền vay tại ngân hàng).

- Các khoản nợ dài hạn đến hạn trả (bảng đối chiếu)

- Chênh lệch tỷ giá trong thanh toán (nếu có).

- Tài sản cố định.

    6.       Bảng kiểm kê tài sản của doanh nghiệp. Trong đó phân loại rõ những tài sản thuê mượn, nhận góp vốn liên doanh liên kết; tài sản không cần dùng, ứ đọng, chờ thanh lý và tài sản đang dùng.

    7.      Bảng kê chi tiết nguồn vốn đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp khác (nếu có) như: vốn góp liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần, góp vốn thành lập Công ty TNHH:

- Báo cáo tài chính 5 năm đã được kiểm toán.

- Hợp đồng góp vốn liên doanh.

- Điều lệ thành lập Công ty liên doanh.

- Bảng thống kê lãi liên doanh được chia từ khi được thành lập.

    8.  Chi tiết chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

    9.  Tất cả các giấy tờ pháp lý liên quan đến tài sản (bất động sản và động sản) của doanh nghiệp.

* Đối với đất và công trình xây dựng:

Chứng nhận: Giấy chứng minh nhân dân của chủ sở hữu tài sản.

Pháp nhân: Giấy phép thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có).

Giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương (nếu tài sản không thuộc sở hữu của khách hàng yêu cầu thẩm định giá).

Văn bản xác nhận lưu giữ hồ sơ gốc của Ngân hàng (nếu tài sản đang thế chấp vay vốn).

Các tài liệu cần thiết để xác định giá trị quyền sử dụng đất và công trình xây dựng

-  Giấy chứng nhận QSDĐ và quyền sở hữu nhà ở

Nếu không có giấy QSDĐ và QSHN thì phải có giấy tờ sau:

-  Giấy chứng nhận mua bán sở hữu nhà

-  Hợp đồng mua bán

-  Bản đồ hiện trạng, vị trí

-  Giấy phép xây dựng, bản vẽ hoàn công

-  Tờ khai lệ phí trước bạ

-  Biên bản nghiệm thu công trình houhàn thành

B. Các tài liệu cần để xác định giá trị quyền sử dụng đất

-  Giấy chứng nhận QSDĐ (Sổ đỏ) hoặc Quyết định giao đất

-  Tờ khai nộp thuế QSDĐ

-  Bản đồ hiện trạng, vị trí (nếu có)

C. Các tài liệu cần để xác định giá trị công trình xây dựng

-  Giấy chứng nhận QSH công trình

-  Hợp đồng thuê đất (nếu đất thu)

-  Giấy CN QSDĐ hoặc Quyết định giao, thuê đất

-  Giấy xác nhận đền bù

-  Biên lai đóng tiền thuê đất

-  Hợp đồng thi công xây dựng (nếu có)

-  Giấy phép xây dựng

-  Tờ khai lệ phí trước bạ

-  Bản vẽ (thiết kế, hoàn công)

-  Hồ sơ quyết toán (nếu có)

-  Hồ sơ thiết kế

-  Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành

Đăng nhập

Đăng nhập

» Quên mật khẩu

» Đăng ký thành viên mới

Tìm kiếm

Tìm kiếm